Ms. Ramberg

SE
Swedish & SVA Teacher
Swedish & SVA

Jag undervisar i Svenska som andraspråk i årskurserna 7-9. Ämnet Svenska som andraspråk syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper både i och om svenska språket. Undervisningen utgår ifrån den enskilda elevens kunskaper. Målet är tydligt: att de ska våga, vilja och kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

I min lärarexamen ingår svenska som andraspråk, svenska, engelska och filosofi. I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med språk och kommunikation, både som lärare och som redaktör och författare till böcker om kulturell mångfald. Jag talar engelska, franska och turkiska. Det jag vill förmedla till mina elever handlar om glädjen och nödvändigheten i att lära sig språk: “Läs och lyssna mycket, praktisera mycket! Använd all din fantasi och alla de språk du kan sedan tidigare - och du kommer att erövra svenskan.”
_ _ _

I teach Swedish as a second language in years 7-9. As a subject, Swedish as a second language aims at helping the students to develop knowledge both in and about the Swedish language. Teaching is based on each student's individual knowledge. The goal is very clear: that the students become confident in their language skills so that they dare, want and are able to express themselves in different contexts and for different purposes.

My teacher’s certificate includes Swedish as a second language, Swedish, English and Philosophy. Throughout my professional life I have worked with language and communication, both as a teacher and as an editor and author of books on cultural diversity. I speak English, French and Turkish. What I want to convey to my students is the beauty and necessity of learning languages: “Read and listen a lot, practice a lot! Make use of all your imagination and all the languages you know from before - and you will conquer Swedish.”