PTA

PTA-Parent Teacher Association

(English - på svenska NEDAN)

Purpose of PTA

PTA is a non-profit association consisting of dedicated and enthusiastic parents who work towards the development of the students and betterment of the school. PTA lays focus primarily on a well-functioning school and education system. PTA works closely with the school to improve and enhance the children's schooling so that each school day becomes much more interesting and meaningful.

PTA's goals according to the association's statutes

The purpose of the association together with the school is to create the best possible conditions for the children’s development, work environment and learning. As a part of this, the association participates if necessary in the school's systematic quality work. The association also strives to arrange interesting activities for students and parents.

The association works actively to counteract all forms of discrimination and is politically & religiously independent.

The association does not take up individual student matters.

Who we are

 

Board members in 2020

 • Edvin Simmingsköld (Chairman)
 • Anna Smith (Vice Chairman)
 • Marlene Eriksson (Treasurer)
 • Terese Tärnhom (Secretary)
 • Thomas Lindborg (Communications)       

In addition, we have active representatives from almost all classes at the school.

What and how we work

The board and class representatives have regular meetings with the school management and discuss current issues and plan different activities. Minutes from every meeting is posted at Schoolsoft.

 PTA organizes meaningful lectures for parents and students, as well as fun events such as Christmas disco, Valentine's Day disco, movie show and prom night for the nine graders.

PTA gives a financial contribution to the school's smaller projects for the benefit of the students, for example, prizes for various competitions.

PTA has contributed to the purchase of audio equipment to be used for activities for example the disco etc.

How do we collect money

Collecting money is done through membership fees and collection from, for example, the sale of snacks in connection with various activities.

Membership

 • Our association welcomes new members.
 • The membership fee is SEK 200. Pay via Swish 123 662 3300 or QR code mentioned below. Enter your name and your child's name and class.

Other information

 • See SchoolSoft under the heading News for more information.
 • If you have any thoughts, suggestions or inquires, you are always welcome to contact your PTA representative or any PTA board member.

Contact

Contact the chairman Eva Röyter at evaroyter@gmail.com.

------

Syftet med PTA

PTA är en ideell förening som består av engagerade föräldrar som vill arbeta för en bättre skola för alla elever. Föreningens mål har fokus på elevernas utveckling och utbildning och en välfungerande skolverksamhet. Vi samarbetar med skolan för att förbättra och underlätta våra barns skolgång så att varje dag blir roligare och mer innehållsrik.

PTAs ändamål enligt föreningens stadgar

Föreningen har som ändamål att, tillsammans med skolan, skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling, arbetsmiljö och lärande. Föreningen ska som ett led i detta ta del av, och vid behov delta i, skolans systematiska kvalitetsarbete. Föreningen ska även sträva efter att ordna intressanta aktiviteter för elever och föräldrar.

Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka alla former av diskriminering och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen tar inte upp enskilda elevärenden.

Vilka vi är

Styrelsemedlemmar år 2020

 • Edvin Simmingsköld (ordförande)
 • Anna Smith (vice ordförande)
 • Marlene Eriksson (kassör)
 • Terese Tärnhom (sekreterare)
 • Thomas Lindborg (kommunikationsansvarig)

Dessutom har vi aktiva representanter från nästan alla klasser på skolan.

Vad vi sysslar med

 • Styrelsen och klassrepresentanterna har regelbundet möten med skolledningen och diskuterar aktuella frågor och planerar olika aktiviteter. Protokoll från mötena läggs ut på Schoolsoft.
 •  PTA organiserar och medverkar i föreläsningar för föräldrar och elever samt roliga evenemang till exempel juldisco, Alla hjärtans dagsdisco, filmvisning och bal för niorna.
 • PTA bidrar genom att medverka och ge ekonomiskt bidrag till skolans mindre projekt till förmån för eleverna, till exempel priser till olika tävlingar.
 • PTA har bidragit till inköp av ljudutrustning som ska användas till disco m.m.

Hur samlar vi in pengar

Insamling av pengar sker genom medlemsavgifter och intäkter från till exempel fikaförsäljning i samband med olika aktiviteter.

Medlemskap

 • Vår förening välkomnar nya medlemmar!
 • Medlemsavgiften är 200 kr och betalas via Swish123 662 3300 eller QR kod som nedan. Ange ditt namn och ditt barns namn och klass.

Övrig information

 • Se SchoolSoft under rubriken Nyheter för mer information.
 • Har ni funderingar eller förslag är ni alltid välkomna att kontakta er PTA-representant eller någon person i PTAs styrelse.

Kontakt

Kontakta ordföranden Eva Röyter på e-postadressen evaroyter@gmail.com.